Date/TimeEvent
19/09/2014
10:00 pm
Casual Drinks/Night Cap Gathering
Shore, 3/F, L Place, Hong Kong
20/09/2014
7:00 pm - 10:00 pm
Armenian Jewellers Association (AJA) Annual Hong Kong Gathering
Jack and Julie Maxian Hong Kong Armenian Centre, Kowloon
30/01/2015
7:30 pm
HK Chinahay drinks gathering
FAB, Cenrtal
10/03/2015 - 29/03/2015
10:00 am - 8:00 pm
Screenings of the film Autumn of the magician-Հրաշագործի աշունը ֆիլմի ցուցադրությունները Չինաստանում
Չինաստան, Պեկին Չընդու
14/03/2015
1:00 pm - 4:30 pm
Sexy Knowledge Revolution
Jack and Julie Maxian Hong Kong Armenian Centre, Kowloon
24/04/2015
7:00 pm
Armenian Community of China for a Day of Commemoration and a Celebration of Survival in Shanghai, China
25/04/2015
All Day
Armenian Genocide Commemoration Event – Nanjing, China
Nanjing, China, Nanjing
13/05/2015
7:00 pm - 10:00 pm
GENOCIDE AWARENESS EVENT
Agnès b. Cinema, Arts Centre, Hong Kong
29/05/2015
7:00 pm
Hong Kong Community Happy Hour Gathering
Colette, top floor, Cerntal, Hong Kong
20/07/2015 - 26/07/2015
All Day
Cultural Days of Armenia in China
Beijing Tianqiao Theater, Beijing